Dłużnik

Informacje dla dłużnika

Podstawowym obowiązkiem dłużnika jest spłata zobowiązania. Ponadto dłużnik ma obowiązek udzielić niezbędnych wyjaśnień (co do majątku, miejsca zamieszkania itd.) oraz stawić się na każde wezwanie komornika.

Osoba, która dowiedziała się, ze prowadzone jest przeciwko niej postępowanie egzekucyjne winna jak najszybciej skontaktować się z Kancelarią Komornika Karol Wojtali (dane teleadresowe w zakładce kontakt).
Kontaktując się z Kancelarią Komornika należy wskazać sygnaturę akt (Km, Kms, Gkm, Kmp, Kmn – znajduje się ona w górnym lewym rogu każdego pisma) oraz dane dłużnika. Należy jednak mieć na uwadze, że z uwagi na ochronę danych osobowych informacje udzielane telefonicznie oraz w drodze korespondencji e-mail są jedynie bardzo ogólnikowe.

Wszelkie wnioski i oświadczenia w należy składać na piśmie i wysłać lub złożyć osobiście w Kancelarii.
Komornik Karol Wojtala uprzedza, że jako organ egzekucyjny nie ma uprawnień do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.
Dłużnik ponosi koszty egzekucji, które organ egzekucyjny ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem.
Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.